Podorlický VCC > Testace historických vozidel ... zájmové sdružení lidí milujících starou techniku

Testace historických vozidel - jak na testaci Vašeho veterána?

Z kapacitních důvodů, až do odvolání, provádíme testace historických vozidel pouze stávajícím členům našeho klubu.
Děkujeme za pochopení.

Testování, nebo-li testace historických vozidel, prošlo s novelou vyhlkášky č.355/2006 Sb. od roku 2024 změnami. Níže uvádíme, jak nyní pro získání testace historického vozidla postupovat.

Testování historických vozidel nově probíhá pouze na klubové úrovni.

V praxi mohou nastat následující situace.

 1. Mám historické vozidlo trvale vyřazené z registru motorových vozidel případně dovezené z jiného státu bez platných dokladů . Chtěl bych jej opět provozovat na pozemních komunikacích v běžném provozu. Je nutné vyplnit žádost o provedení testace historického vozidla a spolu s ní přistavit vozidlo k prohlídce členům klubové testační komise. Ta zhodnotí aktuální stav, popřípadě vysvětlí nedostatky a navrhne podmínky za kterých bude vozidlo způsobilé získat testaci na historickou původnost. Budou-li splněny všechny podmínky, klubová testační komise žádost o testování historického vozidla uzavře s kladným výsledkem, zavede ji do elektronického informačního systému a předá potřebné množství kopií jejího vyhotovení žadateli. Jako další krok je nutné přistavit vozidlo ke kontrole na stanici STK. Je-li vozidlo vybaveno řízeným systémem spalování, musí návštěvě STK předejít měření emisí. STK prohlédne vozidlo a zhodnotí, zda je vzhledem k době jeho výroby způsobílé k provozu na pozemních komunikacích. Je-li dosaženo kladného vyhodnocení, vydá STK žadateli protokol o technické kontrole. Tento doklad spolu se žádostí o testování historického vozidla a uzavřeným povinným ručením mě opravňuje požádat krajský úřad, který vede registr historických vozidel, o vydání zvláštní registrační značky pro historické vozidlo.
 2. Mám historické vozidlo, které je zapsané v registru motorových vozidel a má přidělenou běžnou registrační značku. V tomto případě se také provádí testace na historickou původnost jeko v předchozím případě. S kladně posouzenou žádostí o testování historického vozidla je nutno naavštívit krajský úřad, který vede registr historických vozidel a požádat o zápis platnosti testace do Technického průkazu. Testace je platná pouze v případě, je-li řádně zapsána v technickém průkazu.

  K čemu je mi testace vozidla s běžnou registrační značkou dobrá?
  1. Jak na vozidlo nahlíží pojišťovny. Nejde však jen o sníženou sazbu povinného ručení, ale i o výši plnění v případě, že mi mého veterána někdo nabourá. Pokud nebudu mít platnou testaci, bude na vozidlo nahlíženo pouze jako na staré a léty opotřebované, čili amortizované, nikoliv vozidlo historické a cenné.
  2. osvobození od měření emisí. To znamená, že musím navštívit stanici pro měření emisí. Zde bude pouze nahlédnuto do velkého TP, ověřen zápis o osvobození od emisní kontroly a vytvořen protokol s kladným výsledkem. Tento mě opravňuje k připuštění vozidla na kontrolní linku STK. Pozor, testační protokol nestačí, je nutný zápis ve velkém TP provedený registrem historických vozidel. Je to jediná cesta, jak nadále provozovat historické vozidlo na běžných RZ, neboť většina vozidel starších 40let nebude schopná plnit dané emisní limity.
  3. budu moci vjíždět tímto vozidlem do nízko emisních zón měst.
 3. Chci si pořídit historické vozidlo, které je zapsané v registru motorových vozidel a má přidělenou běžnou registrační značku. Při jeho přepisu je vyžadováno uhrazení ekologické daně. Pro odpuštění této ekologické daně slouží také testování na historickou původnost vozidla.

Testaci na historickou původnost již mám. Co dále?

 1. Pokud klubová testační komise vydá kladně posouzenou žádost o testování historického vozidla, mohu ji uplatnit pro úkony popsané v bodu 2 a 3. Obdržím potřebné doklady. Dostavím se na registr historických vozidel, který vede příslušný krajský úřad, a ten provede zápis do velkého technického průkazu, nebo zprostí platby daně. Nechci-li zápis do technického průkazu z důvodu místa, nebo tam nechci mít tyto poznámky. Požádám o zápis jen do karty vozidla a o vystavení dokladu potvrzující toto osvobození. To pak slouží jako volná příloha technického průkazu.
 2. Vydá-li klubová testační komise kladně posouzenou žádost o testování historického vozidla popsanou v bodu 1, požádám po obdržení dokumentů od testační komise spolu s protokolem z STK a zelenou kartou krajský úřad, který vede registr historických vozidel, o vydání zvláštní registrační značky pro historické vozidlo. Zde obdržím zvláštní registrační značku, takzvané „ véčko“, po 1 ks pro jednostopé vozidlo a po 2 ks pro automobil. Dále pak příslušný průkaz historického vozidla nahrazující původní nebo již neexistující technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla.

Prodloužení platnosti průkazu historického vozidla.

Krok 1

Platnost nově vydaného průkazu historického vozidla i testace na historickou původnost je 5 let. Po uplynutí této doby absolvuji proces prodloužení platnosti, který se opakuje rovněž každých 5 let. Potřebuji-li prodloužit platnost průkazu historického vozidla, nebo testace na historickou původnost, oslovím nejprve klubovou testační komisi, která provede kontrolu vozidla, zda na něm od prvotestace, nebo od posledního prodloužení nenastaly žádné změny. Pokud byly nějaké změny na vozidle provedeny a splňují podmínky pro prodloužení testace, uvede tyto změny do informačního systému. Dále zhotoví novou aktualizovanou žádost o testování historického vozidla a předá ji majiteli vozidla. Zároveň s tímto vyznačí v průkazu historického vozidla datum jeho prodloužené platnosti a potvrdí ji otiskem razítka.

Pokud byly na vozidle provedeny změny v rozporu s podmínkami pro prodloužení platnosti testace a průkazu historického vozidla, testační komise proces prodloužení uzavře s negativním výsledkem. Historické vozidlo na Zzvláštních registračních značkách, neboli „véčkách“, se tímto stává nezpůsobilým k dalšímu provozu. Vozidlo s běžnou registrační značkou ztratí veškeré výhody, které mu testace přinesla, např.: před STK musí projít měřením emisí, nebo při nehodě na něj bude znovu nahlíženo jako na běžné, stářím opotřebené.

Krok 2

Mám-li vozidlo se zvláštní registrační značkou historického vozidla, nebo chcete-li na takzvaných „véčkách“, musím ještě absolvovat STK. I zde platí pro vozidla s řízeným systémem spalování nutnost měření emisí před samotnou STK. Vyhoví-li vozidlo prohlídce na stanici STK, obdrží jeho majitel kromě protokolu o prohlídce do průkazu historického vozidla i druhé razítko s datem platnosti STK. Platnost STK je v tomto případě 5 let, ale datum její platnosti bude vyznačeno totožné s datem platnost testace uvedeným v průkazu historického vozidla. Z toho plyne, že vozidlo je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích pouze v případě, pokud má v průkazu historického vozidla vyznačeno datum platnosti a dvě razítka, jedno od klubové testační komise a druhé ze stanice STK.

Mám-li silniční vozidlo na běžných registračních značkách, musím spolu s aktualizovanou žádostí o testování historického vozidla navštívit krajský úřad vedoucí evidenci historických vozidel. Zde požádám o zápis prodloužení platnosti testace na historickou původnost do technického průkazu. Pokud nechci provést fyzický zápis do technického průkazu, požádám o zápis jen do karty vozidla a o vystavení dokladu potvrzující toto osvobození. I zde platí, že vozidlo má platné prodloužení testace na historickou původnost pouzte tehdy, je-li řádně zapsáno v technickém průkazu. Platnost prodloužení testace je 5 let, ale pozor, platnost STK se neprodlužuje! To znamená, že u silničních vozidel na běžných registračních značkách se intervaly absolvování STK liší s platností testace. Proto pozor! Chcete-li uplatnit výhodu upuštění od měření emisí před STK, musíte mít v den měření emisí zapsáno platné prodloužení testace.

Důležíté upozornění!

Vozidlo opatřené zvláštní registrační značkou historického vozidla se nesmí používat v podnikání nebo výdělečné činnosti, a není dovoleno je užívat jako běžné vozidlo třeba k pravidelným cestám do práce či na nákupy. Dále mohou být tato vozidla bezpladně užívána na dálnicích v ČR, pokud splní podmínku pro dosažení předepsané konstrukční rychlosti minimálně 80 Km/h.

Jak probíhá testace v našem klubu?

Testační komise našeho klubu provádí testace historických vozidel přednostně pro své členy. Pokud mámé volné kapacity, tak po vzájemné dohodě testujeme i pro nečleny. Kompletně vyplněné žádosti o provedení testace jsou přijímány po telefonické či E-mailové dohodě s předsedou testační komise. Testační komisaři zkontrolují, zda žádost obsahuje všechny potřebné informace. Pokud ano, bude s žadatelem domluven termín prohlídky vozidla, případně dodání dalších dokumentů nutných k procesu testování. Termín pro zpracování a předání hotové testace bude s žadatelem domluven při prohlídce vozidla. V lednu, červenci, srpnu a v prosinci náš klub testování neprovádí.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů týkajících se testací volejte 608 183 725, nebo pište na raggo@seznam.cz.

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Rozumím ×